fbpx

Kontakt

Instagram

Regulamin

 1. DOSTAWA I ZWROT
  1. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 30 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez  klienta zamówienia.
  2. Kupujący zostanie powiadomiony poprzez email o nadaniu zamówionej paczki.
  3. Koszty dostawy są doliczane do ceny nabytych towarów i wykazywane osobno na dokumencie sprzedaży.
  4. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta; uprawnienia osób odbierających przesyłkę pod tym adresem nie będą badane. Jeżeli dostawa jest niemożliwa lub utrudniona ze względu na podanie niepoprawnego adresu lub adresu, który stał się niepoprawny lub ze względu na fakt, że dostawa nie została przyjęta pod tym adresem lub nie została tam niezwłocznie przyjęta – odpowiedzialność za to ponosi Klient.
  5. RTextools nie ponosi odpowiedzialności za błędny adres poczty elektronicznej lub nieodebranie przesłanej e-mailem informacji o potwierdzeniu lub wysłaniu zamówienia. W każdym przypadku złożenia zamówienia przez kupującego sprzedaż będzie uznana za definitywną.
  6. RTextools jako firma nie akceptuje zwrotów, dlatego prosimy wybierać produkty z rozwagą, gdyż nie ma możliwości anulowania dokonanego już zamówienia.
 2. OGÓLNE
  1. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z RTextools umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu
  2. Złożenie Zamówienia oznacza zaakceptowanie Regulaminu.
  3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej (sprzedaż) dostępnej pod adresem rtextools.pl
  4. Niniejszy regulamin określa:
   • warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach strony internetowej
   • zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach strony internetowej.
  5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa RTextools zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem strony internetowej do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
  6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za  pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.rtextools.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
  7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego oraz umożliwiają klientom zapoznanie się z główną charakterystyką towarów przez złożeniem zamówienia.
  8. Strona może w dowolnej chwili zmienić asortyment oferowanych Towarów. Zmiana oferty jest uzależniona w szczególności od ograniczeń w zakresie zaopatrzenia i dostaw, bez  uszczerbku dla zamówień złożonych przez kupującego.
  9. Produkty spełniają wymagania prawa polskiego. Strona nie ponosi odpowiedzialności za  naruszenie prawa obowiązującego w innym niż Polska kraju, do którego produkt będzie dostarczony na żądanie kupującego (np. jeśli sprzedaż danego produktu jest w tym innym kraju zakazana). Kupujący ma obowiązek sprawdzić w stosownych urzędach kraju, do  którego zamierza produkty wywieźć lub przekazać, czy produkty, jakie zamierza zamówić, mogą być do tego kraju importowane.
 3. ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ/ SKŁADANIA ZAMÓWIENIA
  1. Warunkiem złożenia zamówienia jest wyrażenie zgody na treść regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży.
  2. Strona internetowa nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonane przez  nieuprawnione osoby trzecie, którym klient przekazał swoje hasło lub które uzyskały dostęp do konta mailowego klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez  klienta przy posługiwaniu się hasłem do konta mailowego.
 4. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
  1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży należy wejść na stronę internetową rtextools.pl i  dokonać wyboru Towaru.
  2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich wysłanie mailem na adres biuro@rtextools.pl
  3. Kupujący może zamówić jeden lub więcej Towarów spośród oferowanych na Stronie. W przypadku zamiaru nabycia większej ilości tego samego Towaru w ramach jednej transakcji RTextools zastrzega sobie prawo odmowy realizacji transakcji jeżeli jej realizacja jest niemożliwa z powodu ograniczeń narzucanych przez producenta danego Towaru. O  ograniczeniach ilościowych nabycia tego samego Towaru w ramach jednej transakcji Kupujący zostanie poinformowany niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.
  4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu wysłania maila z zamówieniem – Klient nie  ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru.
  5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe i wysłanie ich drogą mailową na adres biuro@rtextools.pl . Z chwilą, gdy Kupujący wysłał swoje Zamówienie uznaje się, że świadomie zaakceptował przedmiot i warunki realizacji danego Zamówienia, w tym swój obowiązek zapłaty ceny z tytułu złożenia Zamówienia, cenę, wielkość, charakterystykę, ilość i termin dostawy Towarów oferowanych przez Sklep i zamówionych przez Kupującego.
  6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z MR Dobroszczyk umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
  7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wysłania przez Klienta wiadomości e-mail z  Zamówieniem.
  8. Serwis rtextools.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędny adres poczty elektronicznej lub nieodebranie przesłanej e-mailem informacji o potwierdzeniu lub wysłaniu Zamówienia. W każdym przypadku złożenia Zamówienia przez Kupującego sprzedaż będzie uznana za definitywną.
 5. POLITYKA PRYWATNOŚCI
  1. Rozumiemy jak ważne są dla naszego Klienta jego dane, dlatego naszą podstawową zasadą jest zachowanie poufności wszelkich zbieranych danych z wyjątkiem przypadków, gdy ich ujawnienie będzie wymagane przy realizacji Usługi, przez prawo lub związane z nielegalnym lub niewłaściwym użyciem Usług.
  2. Jeżeli dokonującym zakupu jest Klient będący osobą fizyczną, to jego dane będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Administratorem zbioru danych jest RTextools ( firma MR Dobroszczyk)
  3. Na każde żądanie Klienta będącego osobą fizyczną RTextools usunie jego dane ze zbioru danych osobowych.
 6. CENY I METODY PŁATNOŚCI
  1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, bez  kosztów dostawy, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki) oraz wszelkie inne składniki i opłaty. Każda zmiana stawki podatku VAT będzie automatycznie uwzględniana w cenie Towarów oferowanych przez RTextools.
  2. Ceny Towarów są cenami obowiązującymi w momencie składania Zamówienia przez  Kupującego. Sklep może w dowolnej chwili zmienić ceny Towarów, przy czym ceny zaakceptowane przez Kupującego w chwili składania Zamówienia będą wiążące dla Umowy sprzedaży zawieranej w wyniku złożenia tego Zamówienia przez Kupującego.
  3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny wyłącznie przelewem bankowym z góry na numer konta bankowego 34 1140 2017 0000 4502 0438 2545
  4. Płatność przelewem bankowym winna zostać dokonana w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia. W razie braku płatności w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia, Klient otrzyma od Sprzedawcy e-mail z przypomnieniem o dokonaniu zapłaty. Jeżeli Klient nie dokona płatności za Zamówienie w terminie 14 dni od daty złożenia Zamówienia, Zamówienie zostanie anulowane, a Klient otrzyma e-maila z informacją o anulowaniu Zamówienia.
  5. Wszystkie Zamówienia są płatne w złotówkach (PLN).
  6. RTextools ma prawo wstrzymać lub anulować realizację Zamówienia i/lub dostawy, niezależnie od rodzaju i stopnia zaawansowania realizacji, w przypadku braku zapłaty lub częściowej zapłaty należności przypadających od Kupującego, w przypadku incydentu związanego z  płatnością, oszustwa lub próby oszustwa, także przy przyszłych Zamówieniach.
 7. CENY I METODY PŁATNOŚCI
  1. Firma MR Dobroszczyk jako autoryzowany dealer pośredniczy w procesie gwarancji/ reklamacji pomiędzy Klientem a Producentem Towarów tutaj Columbia Tools.
  2. Columbia Tools udziela gwarancji wyłącznie pierwszemu nabywcy, który zakupił produkt od autoryzowanego sprzedawcy na to, że produkt jest wolny od wad materiałowych i  produkcyjnych w warunkach normalnego użytkowania oraz obsługi na okres pięciu lat od  daty zakupu.
  3. Ograniczona gwarancja nie obejmuje następujących części zużywających się: ostrzy, drutów, uszczelek, igieł, łożysk poliamidowych, wszystkich sprężyn, sit i gumowych kółek do skrzynek.
  4. Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje szkód, które w ocenie Columbia Taping Tools powstały w wyniku utraty, niewłaściwego użytkowania, zaniedbania, wypadku, korozji lub wymiany części innych niż Columbia.
  5. Ograniczona gwarancja jest uzależniona od przedpłaconego zwrotu sprzętu do Columbia Taping Tools lub autoryzowanego centrum gwarancyjnego firmy Columbia. Jeśli gwarancja jest ważna, dowód daty zakupu musi zostać dostarczony przez pierwszego właściciela zgodnie z wymaganiami Columbia Taping Tools. Naprawa części zamiennej zostanie wykonana bezpłatnie, jest wyłączna i zastępuje wszelkie inne gwarancje, wyrażone lub dorozumiane. Wszelka forma odpowiedzialności za bezpośrednie, szczególne lub wynikowe szkody lub straty jest wyraźnie wykluczona.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  2. Znak towarowy RTextools oraz wszystkie znaki graficzne lub inne niż graficzne, wszelkie ilustracje, obrazy i logotypy oraz wszelkie treści znajdujące się na stronie internetowej rtextools.pl są i pozostaną wyłączną własnością MR Dobroszczyk lub danego właściciela praw własności intelektualnej. Zabronione jest wszelkie całkowite lub częściowe reprodukowanie, modyfikowanie lub wykorzystywanie powyższych znaków towarowych, ilustracji, obrazów i logotypów bądź innych treści znajdujących się na wskazanej stronie internetowej, z jakiegokolwiek powodu i na jakimkolwiek nośniku, bez wyraźnego pisemnego uprzedniego zezwolenia MR Dobroszczyk lub danego właściciela praw własności intelektualnej.
Scroll to top